شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

استاندارد ها

سیستم ها و استاندارد ها

سیستم های مدیریت کیفیت

درسال ۱۹۸۷ کمیته فنی ۱۷۶ سازمان ایزو (ISO/TC176) سری استانداردهای ISO ۹۰۰۰ را به جهانیان ارائه نمود . هدف از تدوین این سری استاندارد ، بوجود آوردن الگویی بین المللی برای پیاده سازی و استقرار سیستمهای مدیریت و تضمین کیفیت بوده که مورد استقبال فراوان در سطح دنیا قرار گرفت. سیستمهای مدیریت کیفیت به منظور حفظ سطح کیفیت تعریف شده و بهبود کیفیت از طریق اصلاح فرایندها، در سازمان پیاده سازی میشود. در واقع استاندارد ایزو به یک محصول خاص داده نمیشود، بلکه فرایند تولید کالا یا خدمات را در یک واحد تجاری مورد ارزیابی قرار میدهد. امروزه واحدهای خدماتی نیز مانند واحدهای صنعتی ، علاقه زیادی به استقرار سیستم کیفیت نشان میدهند

استاندارد مدیریت کیفیت با تکیه بر اصول ذیل شکل گرفته اند:

 تمرکز بر مشتری

 رهبری

 تعامل با افراد

 رویکرد فرآیندی

 بهبود 

 تصمیمگیری مبتنی بر شواهد

 مدیریت روابط

ماموریت ایزو:

اﯾﺰو ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ، ﺳﺒﺐ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺒﺎدل ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاﺑﺮ و ﭘﺎﯾﺪار زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم نوآوری ها و ﺣﻔﻆ اﯾﻤﻨﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد و ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﻨﺪ. 

 ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﺠﺎد اﺟﻤﺎع ﻣﯿﺎن ذي ﻧﻔﻌﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ.

 ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب در ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼﻗﯽ اﯾﺰو ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ آن ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ، ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ و آﺷﮑﺎر ﺑﻮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ اﺳﺖ. 

 ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻨﺴﺠﻢ، ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

 اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ.

فواید و مزیت های سیستم های مدیریت کیفیت:

 هدفمندی سیستم مدیریت کیفیت

 کنترل بهتر فرایندها

 افزایش بهرهوری

 کاهش هزینهها، ضایعات، مرجوعیها و بهبود اطمینان از محصول

 ایجاد چهارچوبی برای بهبود مستمر هر فرایند 

استانداردISO 9001:2008   

شرح: الزامات معین شده در این استاندارد بین المللی برای یک سیستم مدیریت کیفیت، مکمل الزامات مرتبط با محصول می باشند، این استاندارد بین المللی می تواند توسط طرف های داخلی و خارجی و از جمله مراجع صدور گواهینامه، برای ارزیابی توانایی سازمان در برآورده سازی الزامات مشتری، مراجع قانونی و مقررات دولتی قابل کاربرد در محصول و الزامات خود سازمان مورد استفاده قرار گیرد.

پیاده سازی استاندارد ISO9001 در گل گهر :

 شروع کار : سال 1389 

 دامنه پیاده سازی: معدن و کارخانه تغلیظ (خطوط 1 و 2 و 3)

 دریافت گواهینامه: 03/05/1390 تا 20/05/1393

 سازمان گواهی دهنده :  MOODY

 بروزرسانی مجدد با شروع پروژه مدیریت فرآیند ها مجدد:

 شروع کار : سال 1393 تا سال 1395

 دامنه پیاده سازی: معدن، کنستانتره، گندله 

 تمدید اعتبار مجدد: 06/05/1396 تا 23/06/1397

 سازمان گواهی دهنده :  SGS


استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025

شرح : این استاندارد الزامات عمومی برای احراز صلاحیت جهت انجام آزمون / کالیبراسیون و نمونه برداری را تعیین می نماید.

 و همچنین در برگیرنده انواع آزمون و کالیبراسیونی می باشد که با استفاده از روش های استاندارد نشده و روش های توسعه یافته در خود آزمایشگاه انجام می گیرد.

این استاندارد نیز در مورد کلیه سازمان های انجام دهنده آزمون و یا / کالیبراسیون کاربرد دارد.

پیاده سازی استاندارد 17025 در گل گهر :

 شروع کار : سال 1389 

 دامنه پیاده سازی: آزمایشگاه مرکزی

 دریافت گواهینامه: 28/01/1391 تا 27/1/1394

 سازمان گواهی دهنده : اداره استاندارد 

 تمدید گواهینامه: 12/11/1394 تا 11/11/1397


سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2011  

شرح:این استاندارد بین المللی، الزامات سیستم مدیریت انرژی (EnMS) را مشخص می نماید که توسط آن سازمان می تواند خط مشی انرژی، اهداف کلان و خرد و برنامه های عملیاتی را با در نظر گرفتن اطلاعات و الزامات قانونی مرتبط با استفاده های بارز انرژی ایجاد و اجرا نماید، یک سیستم مدیریت انرژی سازمان را به دستیابی به تعهدات خط مشی، انجام اقدامات لازم جهت بهبود عملکرد انرژی و اثبات انطباق سیستم با الزامات این استاندارد قادر می سازد.

کاربرد این استاندارد می تواند با برآورده کردن نیاز های سازمان که در برگیرنده پیچیدگی سیستم، میزان مستند سازی، منابع و رسیدگی به فعالیت های تحت کنترل سازمان متناسب باشد.

پیاده سازی استاندارد ISO 50001 در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر :

 شروع کار : سال 1392

 مشاور: سازمان مدیریت صنعتی

 دامنه پیاده سازی: کارخانه های گندله سازی 1 و خطوط کنسانتره 1 و2و3

 دریافت گواهینامه: 21/10/1395 تا 20/10/1398

 سازمان گواهی دهنده :  SGS ایران