شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

آگهی های مزایده شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/12/14 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد "شصت (60) هزار تن گندله سنگ آهن با عیار 65.00 درصد" را از اسكه شهید رجایی بندرعباس با شرايط تحويل به صورت FOB از طريق برگزاری مزايده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضيان مي توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به وبسایت این شرکت به نشانی: www.geg.ir بخش مناقصه و مزايده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکات پيشنهادی می بایست حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 22/12/1401 به نشانی: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 23/12/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Min 65.00 Fe Max 1.20 FeO Max 0.05 P Max 0.01 S Max 3.5 SiO2 Max 0.7 Al2O3 Max 0.9 CaO Max 2.5 MgO Ave 250 CCS(kg/p) Min 90 8-16 mm% Ave5 -6 mm% Max 4.0 A.I% Min 94 T.I% 19-24 Prosity% Min 90 Reducibility% کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1401/12/06 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد "شصت (60) هزار تن کنسانتره سنگ آهن با عیار 66.5 درصد" را از اسكه شهید رجایی بندرعباس با شرايط تحويل به صورت FOB از طريق برگزاری مزايده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضيان مي توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به وبسایت این شرکت به نشانی: www.geg.ir بخش مناقصه و مزايده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکات پيشنهادی می بایست حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 15/12/1401 به نشانی: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 16/12/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Min 66.50 Fe Min Max 24 28 FeO Max 0.05 P Max 1.2 S Max 2.5 SiO2 Max 0.5 Al2O3 Max 0.9 CaO Max 2.5 MgO 7 Moisture Max 98%<3mm 80%<0.45 mm Size Ave کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1401/12/06 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد " 140 هزار تن گندله سنگ آهن با عيار 65 درصد" را از اسكه بارکو بندرعباس با شرايط تحويل به صورت FOB از طريق مزايده عمومی به فروش برساند. متقاضيان مي توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به سايت www.geg.ir بخش مناقصه و مزايده مراجعه فرمايند. لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 15/12/1401 به آدرس: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 16/12/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Min 65.00 Fe Max 1.0 FeO Max 0.05 P Max 0.01 S Max 3.5 SiO2 Max 0.7 Al2O3 Max 0.9 CaO Max 2.5 MgO Min 250 CCS(kg/p) Min 90 8-16 mm% Ave5 -6 mm% Max 4.0 A.I% Min 94 T.I% 19-24 Prosity% Min 90 Reducibility% کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1401/12/01 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " آهن الات ضایعاتی موجود در انبارهای مجتمع خود را به میزان پانصد (500) تن" از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مزايده به وبسایت این شرکت به نشانی www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را دریافت نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14روز یکشنبه مــورخ 14/12/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از اقلام مربوطه روز دوشنبه مورخ 08/12/1401 مقرر شده است. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های شرکت در مزایده بایستی عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مزایده تهیه گردد. شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و جبران خسارت مختار می باشد. كميسيون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهرتاریخ انتشار : 1401/11/20 | آخرین مهلت : در متن آگهی

به آگاهی کلیه متقاضیان جهت شرکت در مزایده شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با شماره فوق الذکر و با موضوع: "فروش یکصد و چهل (140) هزار تن گندله سنگ آهن با عیار 65.00 درصد" از اسكه بارکو بندر عباس با شرايط تحويل به صورت FOB ، می رساند. مهلت تحویل پاکات پيشنهادی تا ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 25/11/1401 به نشانی: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تمدید گردید و تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 26/11/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. لازم به یادآوری است متقاضيان مي توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به وبسایت این شرکت به نشانی: www.geg.ir بخش مناقصه و مزايده مراجعه نمایند. Analysis % Min 65.00 Fe Ave 1.0 FeO Max 0.05 P Max 0.01 S Max 3.5 SiO2 Max 0.7 Al2O3 Max 0.9 CaO Max 2.5 MgO Ave 250 CCS(kg/p) Min 90 8-16 mm% Ave 5 -6 mm% Max 4.0 A.I% Min 94 T.I% 19-24 Prosity% Min 90 Reducibility% کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1401/11/10 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد " 140 هزار تن گندله سنگ آهن با عيار 65 درصد" را از اسكه بارکو بندرعباس با شرايط تحويل به صورت FOB از طريق مزايده عمومی به فروش برساند. متقاضيان مي توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به سايت www.geg.ir بخش مناقصه و مزايده مراجعه فرمايند. لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 24/11/1401 به آدرس: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 25/11/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Min 65.00 Fe Ave 1.0 FeO Max 0.05 P Max 0.01 S Max 3.5 SiO2 Max 0.7 Al2O3 Max 0.9 CaO Max 2.5 MgO Ave 250 CCS(kg/p) Min 90 8-16 mm% Ave 5 -6 mm% Max 4.0 A.I% Min 94 T.I% 19-24 Prosity% Min 90 Reducibility% کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1401/11/10 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " آهن الات ضایعاتی موجود در انبارهای مجتمع خود را به میزان پانصد (500) تن" از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مزايده به وبسایت این شرکت به نشانی www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را دریافت نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14روز یکشنبه مــورخ 23/11/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از اقلام مربوطه روز دوشنبه مورخ 17/11/1401 مقرر شده است. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های شرکت در مزایده بایستی عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مزایده تهیه گردد. شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و جبران خسارت مختار می باشد. كميسيون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهرتاریخ انتشار : 1401/11/08 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد "شصت (60) هزار تن گندله سنگ آهن با عیار 65.5 درصد" را از اسكه شهید بهشتی چابهار با شرايط تحويل به صورت FOB از طريق برگزاری مزايده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضيان مي توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به وبسایت این شرکت به نشانی: www.geg.ir بخش مناقصه و مزايده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکات پيشنهادی می بایست حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 17/11/1401 به نشانی: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 18/11/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Min 65.50 Fe Max 1.0 FeO Max 0.05 P Max 0.01 S Max 3.5 SiO2 Max 0.7 Al2O3 Max 0.9 CaO Max 2.5 MgO Ave 250 CCS(kg/p) Min 90 8-16 mm% Ave 5 -6 mm% Max 4.0 A.I% Min 94 T.I% 19-24 Prosity% Min 90 Reducibility% کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1401/10/19 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد "یکصد و چهل (140) هزار تن گندله سنگ آهن با عیار 65.00 درصد" را از اسكه بارکو بندر عباس با شرايط تحويل به صورت FOB از طريق برگزاری مزايده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضيان مي توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به وبسایت این شرکت به نشانی: www.geg.ir بخش مناقصه و مزايده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکات پيشنهادی می بایست حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 26/10/1401 به نشانی: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 27/10/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Min 65.00 Fe Ave 1.0 FeO Max 0.05 P Max 0.01 S Max 3.5 SiO2 Max 0.7 Al2O3 Max 0.9 CaO Max 2.5 MgO Ave 250 CCS(kg/p) Min 90 8-16 mm% Ave 5 -6 mm% Max 4.0 A.I% Min 94 T.I% 19-24 Prosity% Min 90 Reducibility% کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1401/10/11 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامی عام) در نظر دارد" 500،000 (پانصد هزار) تن سنگ آهن با عيار آهن 36 درصد" موجود در انبارهای مجتمع خود را از طريق مزايده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مزایده به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات تا ساعت 14:00 روز شنبه مــورخ 24/10/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل انبارهای موضوع مزایده روز یکشنبه مورخ 18/10/1401 مقرر شده است. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های شرکت در مزایده بایستی عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مزایده تهیه گردد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهرتاریخ انتشار : 1401/09/30 | آخرین مهلت : در متن آگهی

به آگاهی کلیه متقاضیان جهت شرکت در مزایده شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با شماره فوق الذکر و با موضوع: "فروش شصت (60) هزار تن گندله سنگ آهن با عیار 65.00 درصد" از اسكه شهید رجائی بندر عباس با شرايط تحويل به صورت FOB ، می رساند. مهلت تحویل پاکات پيشنهادی تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 19/10/1401 به نشانی: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تمدید گردید و تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 20/10/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. لازم به یادآوری است متقاضيان مي توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به وبسایت این شرکت به نشانی: www.geg.ir بخش مناقصه و مزايده مراجعه نمایند. Analysis % Min 65.00 Fe Ave 1.00 FeO Max 0.05 P Max 0.01 S Max 3.5 SiO2 Max 0.7 Al2O3 Max 0.9 CaO Max 2.5 MgO Ave 250 CCS(kg/p) Min 90 8-16 mm% -6mm Ave 5 Max 4.0 A.I% Min 94 T.I% 19-24 Prosity% Min 90 Reducibility% کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1401/09/20 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد "شصت (60) هزار تن گندله سنگ آهن با عیار 65.00 درصد" را از اسكه شهید رجائی بندر عباس با شرايط تحويل به صورت FOB از طريق برگزاری مزايده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضيان مي توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به وبسایت این شرکت به نشانی: www.geg.ir بخش مناقصه و مزايده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکات پيشنهادی می بایست حداکثر تا ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 04/10/1401 به نشانی: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 05/10/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Min 65.00 Fe Ave 1.00 FeO Max 0.05 P Max 0.01 S Max 3.5 SiO2 Max 0.7 Al2O3 Max 0.9 CaO Max 2.5 MgO Ave 250 CCS(kg/p) Min 90 8-16 mm% -6mm Ave 5 Max 4.0 A.I% Min 94 T.I% 19-24 Prosity% Min 90 Reducibility% کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1401/09/19 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامی عام) در نظر دارد" 500،000 (پانصد هزار) تن سنگ آهن با عيار آهن 36 درصد" موجود در انبارهای مجتمع خود را از طريق مزايده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مزایده به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات تا ساعت 14:00 روز شنبه مــورخ 03/10/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل انبارهای موضوع مزایده روز یکشنبه مورخ 27/09/1401 مقرر شده است. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های شرکت در مزایده بایستی عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مزایده تهیه گردد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/08/08 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامی عام) در نظر دارد" 300،000 (سیصد هزار) تن سنگ آهن با عيار آهن 36 درصد" موجود در انبارهای مجتمع خود را از طريق مزايده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مزایده به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات تا ساعت 14:00 روز یکشنبه مــورخ 22/08/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل انبارهای موضوع مزایده روز دوشنبه مورخ 16/08/1401 مقرر شده است. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های شرکت در مزایده بایستی عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مزایده تهیه گردد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشددانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/07/10 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد "60 هزار تن گندله سنگ آهن با عیار 65.00 درصد" را از اسكه شهید رجائی بندر عباس با شرايط تحويل به صورت FOB از طريق برگزاری مزايده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضيان مي توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به وبسایت این شرکت به نشانی: www.geg.ir بخش مناقصه و مزايده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکات پيشنهادی می بایست حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 25/07/1401 به نشانی: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 26/07/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Min 65.00 Fe Ave 1.2 FeO Max 0.05 P Max 0.01 S Max 3.5 SiO2 Max 0.7 Al2O3 Max 0.9 CaO Max 2.5 MgO Ave 250 CCS(kg/p) Min 90 8-16 mm% -6mm Ave 5 Max 4.0 A.I% Min 94 T.I% 19-24 Prosity% Min 90 Reducibility% کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1401/06/02 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد "60 هزار تن کنسانتره سنگ آهن با عیار 66.50 درصد" را از اسكه شهید رجائی بندر عباس با شرايط تحويل به صورت FOB از طريق برگزاری مزايده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضيان مي توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به وبسایت این شرکت به نشانی: www.geg.ir بخش مناقصه و مزايده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکات پيشنهادی می بایست حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 14/06/1401 به نشانی: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 15/06/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Ave 66.50 Fe Min Max 24 28 FeO Max 0.05 P Max 1 S Max 2.5 SiO2 Max 0.5 Al2O3 Max 0.9 CaO Max 2.5 MgO Max 3 Moisture Description Ave 98% Size % <3 mm Ave 80% Size % <0.45 mm کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1401/05/30 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد "60 هزار تن کنسانتره سنگ آهن با عیار 5/66 درصد" را از اسكه شهید رجائی بندر عباس با شرايط تحويل به صورت FOB از طريق مزايده عمومی به فروش برساند. متقاضيان مي توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به سايت www.geg.ir قسمت مناقصه و مزايده مراجعه فرمايند. لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 07/06/1401 به آدرس: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 08/06/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Ave 66.50 Fe Min Max 24 28 FeO Max 0.05 P Max 1 S Max 2.5 SiO2 Max 0.5 Al2O3 Max 0.9 CaO Max 2.5 MgO Max 3 Moisture Description Ave 98% Size % <3 mm Ave 80% Size % <0.45 mm کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1401/05/30 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد " 280 هزار تن گندله سنگ آهن با عيار 65 درصد" را از اسكه بارکو بندرعباس با شرايط تحويل به صورت FOB از طريق مزايده عمومی به فروش برساند. متقاضيان مي توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به سايت www.geg.ir بخش مناقصه و مزايده مراجعه فرمايند. لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 07/06/1401 به آدرس: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 08/06/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Min 65.00 Fe Ave 1.2 FeO Max 0.05 P Max 0.01 S Max 3.5 SiO2 Max 0.7 Al2O3 Max 0.9 CaO Max 2.5 MgO Ave 250 CCS(kg/p) Min 90 8-16 mm% Ave 5 -6 mm% Max 4.0 A.I% Min 94 T.I% 19-24 Prosity% Min 90 Reducibility% کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1401/05/11 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد " 70 هزار تن گندله سنگ آهن با عيار 65 درصد" را از اسكه بارکو بندرعباس با شرايط تحويل به صورت FOB از طريق مزايده عمومی به فروش برساند. متقاضيان مي توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به سايت www.geg.ir بخش مناقصه و مزايده مراجعه فرمايند. لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 31/05/1401 به آدرس: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 01/06/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Min 65.00 Fe Max 1.5 FeO Max 0.05 P Max 0.01 S Max 3.0 SiO2 Max 0.7 Al2O3 Max 0.7 CaO Max 2.5 MgO Ave 250 CCS(kg/p) Min 90 8-16 mm% Max 6 -6 mm% Max 4.0 A.I% Min 94 T.I% 19-24 Prosity% Min 90 Reducibility% کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1401/05/05 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد " 70 هزار تن گندله سنگ آهن با عيار 65 درصد" را از اسكه بارکو بندرعباس با شرايط تحويل به صورت FOB از طريق مزايده عمومی به فروش برساند. متقاضيان مي توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به سايت www.geg.ir بخش مناقصه و مزايده مراجعه فرمايند. لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 24/05/1401 به آدرس: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 25/05/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Min 65.00 Fe Max 1.5 FeO Max 0.05 P Max 0.01 S Max 3.0 SiO2 Max 0.7 Al2O3 Max 0.7 CaO Max 2.5 MgO Ave 250 CCS(kg/p) Min 90 8-16 mm% Max 6 -6 mm% Max 4.0 A.I% Min 94 T.I% 19-24 Prosity% Min 90 Reducibility% کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1401/05/05 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد "60 هزار تن کنسانتره سنگ آهن با عیار 5/66 درصد" را از اسكه شهید رجائی بندر عباس با شرايط تحويل به صورت FOB از طريق مزايده عمومی به فروش برساند. متقاضيان مي توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به سايت www.geg.ir قسمت مناقصه و مزايده مراجعه فرمايند. لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 24/05/1401 به آدرس: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 25/05/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Ave 66.50 Fe Min Max 24 28 FeO Max 0.05 P Max 1.0 S Max 3.0 SiO2 Max 0.5 Al2O3 Max 0.9 CaO Max 2.5 MgO Max 6.5 Moisture Description Ave 80% Size % <0.40 mm Ave 98% Size % <3 mm کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1401/04/25 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد "60 هزار تن کنسانتره سنگ آهن با عیار 5/66 درصد" را از اسكه شهید رجائی بندر عباس با شرايط تحويل به صورت FOB از طريق مزايده عمومی به فروش برساند. متقاضيان مي توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به سايت www.geg.ir قسمت مناقصه و مزايده مراجعه فرمايند. لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 03/05/1401 به آدرس: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 04/05/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Ave 66.50 Fe Min Max 24 28 FeO Max 0.05 P Max 1.0 S Max 3.0 SiO2 Max 0.5 Al2O3 Max 0.9 CaO Max 2.5 MgO Max 6.5 Moisture Description Ave 80% Size % <0.40 mm Ave 98% Size % <3 mm کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1401/04/25 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد " 70 هزار تن گندله سنگ آهن با عيار 65 درصد" را از اسكه بارکو بندرعباس با شرايط تحويل به صورت FOB از طريق مزايده عمومی به فروش برساند. متقاضيان مي توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به سايت www.geg.ir بخش مناقصه و مزايده مراجعه فرمايند. لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 03/05/1401 به آدرس: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 04/05/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Min 65.00 Fe Max 1.5 FeO Max 0.05 P Max 0.01 S Max 3.0 SiO2 Max 0.7 Al2O3 Max 0.7 CaO Max 2.5 MgO Ave 250 CCS(kg/p) Min 90 8-16 mm% Max 6 -6 mm% Max 4.0 A.I% Min 94 T.I% 19-24 Prosity% Min 90 Reducibility% کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1401/04/11 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد 140 هزار تن کنسانتره سنگ آهن با عیار 66.2 درصد را از اسكه بارکو بندر عباس با شرايط تحويل به صورت FOB از طريق مزايده عمومی به فروش برساند. متقاضيان مي توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به سايت www.geg.ir بخش مناقصه و مزايده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/04/20به آدرس: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1401/04/21در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Min 66.20 Fe Min Max 24 29 FeO Max 0.05 P Max 1 S Max 2.5 SiO2 Max 0.5 Al2O3 Max 0.9 CaO Max 2.5 MgO Max 3 Moisture Description Ave 80% Size % <0.45 mm Ave 98% Size % <3 mm کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهرتاریخ انتشار : 1401/03/09 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد 60 هزار تن کنسانتره سنگ آهن با عیار 67.50 درصد را از اسكه شهید رجائی بندر عباس با شرايط تحويل به صورت FOB از طريق مزايده عمومی به فروش برساند. متقاضيان مي توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به سايت www.geg.ir بخش مناقصه و مزايده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 23/03/1401 به آدرس: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 24/03/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Min 67.50 Fe Min Max 22 26 FeO Max 0.05 P Max 0.35 S Max 1.8 SiO2 Max 0.5 Al2O3 Max 0.7 CaO Max 2.5 MgO Max 3.5 Moisture Description Ave 80% Size % <0.15 mm Ave 98% Size % <1 mm کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهرتاریخ انتشار : 1401/03/09 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد" 70 هزار تن گندله سنگ آهن با عيار 65 درصد " را از اسکله بارکو بندرعباس با شرايط تحويل به صورت FOB ، از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان می توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به وبسايت شرکت گل گهر به نشانی www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 23/03/1401 به آدرس: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 24/03/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Min 65.00 Fe Ave 1.5 FeO Max 0.05 P Max 0.01 S Max 3.0 SiO2 Max 0.7 Al2O3 Max 0.7 CaO Max 2.5 MgO Ave 250 CCS(kg/p) Min 90 8-16 mm% Max 4.0 A.I% Min 94 T.I% 19-24 Prosity% Min 90 Reducibility% کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1401/02/06 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " آهن الات ضایعاتی موجود در انبارهای مجتمع خود را به میزان 3000 تن" از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مزايده به وبسایت این شرکت به نشانی www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را دریافت نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14روز دوشنبه مــورخ 19/02/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از اقلام مربوطه روز شنبه مورخ 17/02/1401 مقرر شده است. شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و جبران خسارت مختار می باشد. كميسيون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهرتاریخ انتشار : 1401/02/05 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد" 70 هزار تن گندله سنگ آهن با عيار 65 درصد " را از اسکله بارکو بندرعباس با شرايط تحويل به صورت FOB ، از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان می توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به وبسايت شرکت گل گهر به نشانی www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 19/02/1401 به آدرس: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 20/02/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Min 65.00 Fe Ave 1.5 FeO Max 0.05 P Max 0.01 S Max 3.0 SiO2 Max 0.7 Al2O3 Max 0.7 CaO Max 2.5 MgO Ave 250 CCS(kg/p) Min 90 8-16 mm% Max 4.0 A.I% Min 94 T.I% 19-24 Prosity% Min 90 Reducibility% کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1401/02/05 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد" 60 هزار تن گندله سنگ آهن با عيار 65 درصد " را از اسکله شهید رجایی بندرعباس با شرايط تحويل به صورت FOB ، از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان می توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به وبسایت این شرکت به نشانی www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 19/02/1401 به آدرس: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 20/02/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Min 65.00 Fe Ave 1.50 FeO Max 0.04 P Max 0.008 S Max 3.0 SiO2 Max 0.7 Al2O3 Max 0.7 CaO Max 2.5 MgO Ave 250 CCS(kg/p) Min 90 8-16 mm% Max 4.0 A.I% Min 94 T.I% 19-24 Prosity% Min 90 Reducibility% کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1401/02/05 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد 60 هزار تن کنسانتره سنگ آهن با عیار 67.50 درصد را از اسكه شهید رجائی بندر عباس با شرايط تحويل به صورت FOB از طريق مزايده عمومی به فروش برساند. متقاضيان مي توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به سايت www.geg.ir بخش مناقصه و مزايده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 19/02/1401 به آدرس: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 20/02/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Min 67.50 Fe Min Max 22 26 FeO Max 0.05 P Max 0.35 S Max 1.8 SiO2 Max 0.5 Al2O3 Max 0.7 CaO Max 2.5 MgO Max 3.5 Moisture Description Ave 80% Size % <0.15 mm Ave 98% Size % <1 mm کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهرتاریخ انتشار : 1401/01/21 | آخرین مهلت : در متن آگهی

آگهی مزايده عمومی شماره 04/1401/ز شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد" 70 هزار تن گندله سنگ آهن با عيار 65 درصد " را از اسکله بارکو بندرعباس با شرايط تحويل به صورت FOB ، از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان می توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به وبسايت شرکت گل گهر به نشانی www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 29/01/1401 به آدرس: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 30/01/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Min 65.00 Fe Ave 1.5 FeO Max 0.05 P Max 0.01 S Max 3.0 SiO2 Max 0.7 Al2O3 Max 0.7 CaO Max 2.5 MgO Ave 250 CCS(kg/p) Min 90 8-16 mm% Max 4.0 A.I% Min 94 T.I% 19-24 Prosity% Min 90 Reducibility% کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1401/01/21 | آخرین مهلت : در متن آگهی

آگهی مزايده عمومی شماره 03/1401/ز شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد" 70 هزار تن کنسانتره سنگ آهن با عيار 2/66 درصد " را از اسکله بارکو بندرعباس با شرايط تحويل به صورت FOB ، از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان می توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به وبسايت شرکت گل گهر به نشانی www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 29/01/1401 به آدرس: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 30/01/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Min 66.20 Fe Min Max 24 29 FeO Max 0.05 P Max 1 S Max 2.5 SiO2 Max 0.5 Al2O3 Max 0.9 CaO Max 2.5 MgO Max 3 Moisture Description Ave 80% Size % <0.45 mm Ave 98% Size % <3 mm کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1401/01/21 | آخرین مهلت : در متن آگهی

آگهی مزايده عمومی شماره 02/1401/ز شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد" 60 هزار تن گندله سنگ آهن با عيار 65 درصد " را از اسکله شهید رجایی بندرعباس با شرايط تحويل به صورت FOB ، از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان می توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به وبسایت این شرکت به نشانی www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 29/01/1401 به آدرس: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 30/01/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Min 65.00 Fe Ave 1.50 FeO Max 0.04 P Max 0.008 S Max 3.0 SiO2 Max 0.7 Al2O3 Max 0.7 CaO Max 2.5 MgO Ave 250 CCS(kg/p) Min 90 8-16 mm% Max 4.0 A.I% Min 94 T.I% 19-24 Prosity% Min 90 Reducibility% کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1401/01/14 | آخرین مهلت : در متن آگهی

آگهی مزايده عمومی شماره 01/1401/ز شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد" 70 هزار تن گندله سنگ آهن با عيار 65 درصد " را از اسکله بارکو بندرعباس با شرايط تحويل به صورت FOB ، از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان می توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به وبسايت شرکت گل گهر به نشانی www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 29/01/1401 به آدرس: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 30/01/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Min 65.0 Fe Ave 1.50 FeO Max 0.05 P Max 0.01 S Max 3.0 SiO2 Max 0.7 Al2O3 Max 0.7 CaO Max 2.5 MgO Ave 250 CCS(kg/p) Min 90 8-16 mm% Max 3.9 A.I% Min 95 T.I% 19-24 Prosity% Min 90 Reducibility% کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1400/12/25 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد" 65 هزار تن گندله سنگ آهن با عيار 65 درصد " را از اسکله شهید رجایی بندرعباس با شرايط تحويل به صورت FOB ، از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان می توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به وبسایت این شرکت به نشانی www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 22/01/1401 به آدرس: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 23/01/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Min 65.00 Fe Ave 1.50 FeO Max 0.04 P Max 0.008 S Max 2.5 SiO2 Max 0.6 Al2O3 Max 0.6 CaO Max 2.2 MgO Ave 250 CCS(kg/p) Min 90 8-16 mm% Max 3.9 A.I% Min 95 T.I% 19-24 Prosity% Min 90 Reducibility% کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1400/11/24 | آخرین مهلت : در متن آگهی

آگهی مزايده عمومی شماره 13/1400/ز شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد" 60 هزار تن گندله سنگ آهن با عيار 65 درصد " را از اسکله شهید رجایی بندرعباس با شرايط تحويل به صورت FOB ، از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان می توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به وبسایت این شرکت به نشانی www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 2/12/1400 به آدرس: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 3/12/1400 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Min 65.00 Fe Ave 1.50 FeO Max 0.04 P Max 0.008 S Max 2.5 SiO2 Max 0.6 Al2O3 Max 0.6 CaO Max 2.2 MgO Ave 250 CCS(kg/p) Min 90 8-16 mm% Max 3.9 A.I% Min 95 T.I% 19-24 Prosity% Min 90 Reducibility% کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1400/11/23 | آخرین مهلت : در متن آگهی

آگهی مزايده عمومی شماره 12/1400/ز شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد" 70 هزار تن گندله سنگ آهن با عيار 65 درصد " را از اسکله بارکو بندرعباس با شرايط تحويل به صورت FOB ، از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان می توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به وبسايت شرکت گل گهر به نشانی www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 2/12/1400 به آدرس: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 3/12/1400 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Min 65.00 Fe Ave 1.50 FeO Max 0.05 P Max 0.01 S Max 3 SiO2 Max 0.7 Al2O3 Max 0.7 CaO Max 2.5 MgO Ave 250 CCS(kg/p) Min 90 8-16 mm% Max 3.9 A.I% Min 95 T.I% 19-24 Prosity% Min 90 Reducibility% کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1400/11/23 | آخرین مهلت : در متن آگهی

آگهی مزايده عمومی شماره 11/1400/ز شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد" 70 هزار تن گندله سنگ آهن با عيار 65 درصد " را از اسکله بارکو بندرعباس با شرايط تحويل به صورت FOB ، از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان می توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به وبسايت شرکت گل گهر به نشانی www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 2/12/1400 به آدرس: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 3/12/1400 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Min 65.00 Fe Ave 1.50 FeO Max 0.05 P Max 0.01 S Max 3 SiO2 Max 0.7 Al2O3 Max 0.7 CaO Max 2.5 MgO Ave 250 CCS(kg/p) Min 90 8-16 mm% Max 3.9 A.I% Min 95 T.I% 19-24 Prosity% Min 90 Reducibility% کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1400/11/03 | آخرین مهلت : در متن آگهی

آگهي مزايده عمومي شماره 10/1400/ز شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " اقلام ضایعات چوبی موجود در انبارهای خود را به میزان تقریبی 600 تن" از طريق مزايده عمومي به شرکت ها و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مزايده به وبسایت این شرکت به نشانی www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را دریافت نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14روز دوشنبه مــورخ 11/11/1400 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع به نشانی: سیرجان کیلومتر 50 جاده شیراز مي باشد. ضمناً بازديد از اقلام مربوطه روز چهارشنبه مورخ 6/11/1400 مقرر شده است. شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد. كميسيون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهرتاریخ انتشار : 1400/10/22 | آخرین مهلت : در متن آگهی

آگهی مزايده عمومی شماره 9/1400/ز شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد" 60 هزار تن گندله سنگ آهن با عيار 65 درصد " را از اسکله شهید رجایی بندرعباس با شرايط تحويل به صورت FOB ، از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان می توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به سايت www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 4/11/1400 به آدرس: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 5/11/1400 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Min 65.00 Fe Ave 1.50 FeO Max 0.04 P Max 0.008 S Max 2.5 SiO2 Max 0.6 Al2O3 Max 0.6 CaO Max 2.2 MgO Ave 250 CCS(kg/p) Min 90 8-16 mm% Max 3.9 A.I% Min 95 T.I% 19-24 Prosity% Min 90 Reducibility% کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر Notice Of tender for export sale No. Z/1400-09 GolGohar Mining and Industrial Company Hereby Golgohar Mining & Industrial Co. announces selling and export 60.000 metric tons of Pellet (%Fe:65) on basis of F.O.B at Rajaee Jetty Bandar Abbas- Iran. Interested bidders should find tender documents at Golgohar website: ww.geg.ir. All bids on conformity to tender instructions must be submitted no later than 14:00 P.M. on 24. Jan.2022 to the Golgohar complex in sirjan (50 km in shiraz road). Bidders are invited to the transactions commission of the seller with an introduction letter of interested buyer and personal identification of the representative. Tender results shall be announced at 10:00 A.M. on 25.Jan.2022 at the office of the Seller. Analysis % Min 65.00 Fe Ave 1.50 FeO Max 0.04 P Max 0.008 S Max 2.5 SiO2 Max 0.6 Al2O3 Max 0.6 CaO Max 2.2 MgO Ave 250 CCS(kg/p) Min 90 8-16 mm% Max 3.9 A.I% Min 95 T.I% 19-24 Prosity% Min 90 Reducibility%تاریخ انتشار : 1400/10/22 | آخرین مهلت : در متن آگهی

آگهی مزايده عمومی شماره 8/1400/ز شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد" 70 هزار تن گندله سنگ آهن با عيار 65 درصد " را از اسکله بارکو بندرعباس با شرايط تحويل به صورت FOB ، از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان می توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به سايت www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 4/11/1400 به آدرس: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 5/11/1400 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Min 65.0 Fe Max 2.0 FeO Max 0.05 P Max 0.01 S Max 3.5 SiO2 Max 0.7 Al2O3 Max 0.7 CaO Max 2.7 MgO Ave 250 CCS(kg/p) Min 90 8-16 mm% Max 4.0 A.I% Min 95 T.I% 19-24 Prosity% Min 90 Reducibility% کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر Notice Of tender for export sale No. Z/1400-08 GolGohar Mining and Industrial Company Hereby Golgohar Mining & Industrial Co. announces selling and export 70.000 metric tons of Pellet (%Fe:65) on basis of F.O.B at Barco Jetty Bandar Abbas- Iran. Interested bidders should find tender documents at Golgohar website: ww.geg.ir. All bids on conformity to tender instructions must be submitted no later than 14:00 P.M. on 24. Jan.2022 to the Golgohar complex in sirjan (50 km in shiraz road). Bidders are invited to the transactions commission of the seller with an introduction letter of interested buyer and personal identification of the representative. Tender results shall be announced at 10:00 A.M. on 25.Jan.2022 at the office of the Seller. Analysis % Min 65.0 Fe Max 2.0 FeO Max 0.05 P Max 0.01 S Max 3.5 SiO2 Max 0.7 Al2O3 Max 0.7 CaO Max 2.7 MgO Ave 250 CCS(kg/p) Min 90 8-16 mm% Max 4.0 A.I% Min 95 T.I% 19-24 Prosity% Min 90 Reducibility% GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL CO.تاریخ انتشار : 1400/10/07 | آخرین مهلت : در متن آگهی

آگهی مزايده عمومی تجدید شده شماره 6/1400/ز (نوبت سوم) شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد" 65 هزار تن گندله سنگ آهن با عيار 65 درصد " را از اسکله بارکو بندرعباس با شرايط تحويل به صورت FOB ، از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان می توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به سايت www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 20/10/1400 به آدرس: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 21/10/1400 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Min 65.0 Fe Max 2.0 FeO Max 0.05 P Max 0.01 S Max 3.5 SiO2 Max 0.7 Al2O3 Max 0.7 CaO Max 2.7 MgO Ave 250 CCS(kg/p) Min 90 8-16 mm% Max 4.0 A.I% Min 95 T.I% 19-24 Prosity% Min 90 Reducibility% کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1400/10/07 | آخرین مهلت : در متن آگهی

آگهی مزايده عمومی تجدید شده شماره 7/1400/ز شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد" 60 هزار تن کنسانتره سنگ آهن با عيار 50/66 درصد " را از اسکله شهید بهشتی چابهار با شرايط تحويل به صورت FOB ، از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان می توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به سايت www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 20/10/1400 به آدرس: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 21/10/1400 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Min 66.5 Fe Min Max 24 28 FeO Max 0.05 P Max 1.2 S Max 2.5 SiO2 Max 0.5 Al2O3 Max 0.9 CaO Max 2.5 MgO Max 6 Moisture Description Ave 98% Size % <3 mm Ave 80% Size % <0.40 mm کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1400/09/08 | آخرین مهلت : در متن آگهی

آگهي مزایده شماره 8/1400/ز فروش یکصد هزار متريک تن گندله سنگ آهن با عيار آهن 65.5% شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " محصول گندله سنگ آهن توليدي خود به ميزان یکصد هزار تن با عيار آهن 65.5%" را بصورت ترم تحويل ex-work انبار كارخانجات گندله سازی شركت خود، از طريق مزایده عمومي به شرکت های دارای پروانه فعال بهره برداری به فروش برساند. لذا نمایندگان هریک از متقاضيان واجد شرایط مي توانند با ارائه معرفی نامه و رونوشت پروانه بهره برداری شرکت متقاضی، جهت اخذ اسناد مزایده به دبیرخانه دفتر مرکزی این شرکت واقع در تهران-خیابان دکتر فاطمی- روبروی هتل لاله- ساختمان شماره 273 مراجعه نمایند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه مــورخ 15/09/1400 در محــل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) ميباشد. تاریخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 11 مورخ 16/09/1400 در محــل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) مقرر شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهرتاریخ انتشار : 1400/08/08 | آخرین مهلت : در متن آگهی

آگهی مزايده عمومی شماره 07/1400/ز شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد" 60 هزار تن کنسانتره سنگ آهن با عيار 66/50 درصد " را از اسکله شهید بهشتی چابهار با شرايط تحويل به صورت FOB ، از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان می توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به سايت www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 دوشنبه مورخ 17/08/1400 به آدرس:دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 سه شنبه مورخ 18/08/1400 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Min 66.5 Fe Min Max 24 28 FeO Max 0.05 P Max 1.2 S Max 2.5 SiO2 Max 0.5 Al2O3 Max 0.9 CaO Max 2.5 MgO Max 6 Moisture Description Ave 98% Size % <3 mm Ave 80% Size % <0.40 mm کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1400/08/08 | آخرین مهلت : در متن آگهی

آگهی مزايده عمومی تجدید شده شماره 6/1400/ز (نوبت دوم) شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد" 65 هزار تن گندله سنگ آهن با عيار 65 درصد " را از اسکله بارکو با شرايط تحويل به صورت FOB ، از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان می توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به سايت www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 دوشنبه مورخ 17/08/1400 به آدرس:دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 سه شنبه مورخ 18/08/1400 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Min 65.0 Fe Max 2.0 FeO Max 0.05 P Max 0.01 S Max 3.5 SiO2 Max 0.7 Al2O3 Max 0.7 CaO Max 2.7 MgO Ave 250 CCS(kg/p) Min 90 8-16 mm% Max 4.0 A.I% Min 95 T.I% 19-24 Prosity% Min 90 Reducibility% کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1400/06/20 | آخرین مهلت : در متن آگهی

آگهی مزايده عمومی تجدید شده شماره 6/1400/ز شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد" 65 هزار تن گندله سنگ آهن با عيار 65 درصد " را از اسکه بارکو با شرايط تحويل به صورت FOB ، از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان می توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به سايت www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 مورخ 29/06/1400 به آدرس: تهران، خيابان دکتر فاطمی، روبروی هتل لاله، پلاک 273، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، طبقه همکف واحد دبیرخانه تحويل گردد. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 مورخ30/06/1400 در دفتر تهران خواهد بود. Analysis % Min 65.0 Fe Max 2.0 FeO Max 0.05 P Max 0.01 S Max 3.5 SiO2 Max 0.7 Al2O3 Max 0.7 CaO Max 2.7 MgO Ave 250 CCS(kg/p) Min 90 8-16 mm% Max 4.0 A.I% Min 95 T.I% 19-24 Prosity% Min 90 Reducibility% کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر Notice Of tender for export sale No. Pt/1400-04 GolGohar Mining and Industrial Company Hereby Golgohar Mining & Industrial Co. announces selling and export 65.000 metric tons of Pellet (%Fe:65) on basis of F.O.B at Barco Jetty Bandar Abbas- Iran. Interested bidders should find tender documents at Golgohar website: ww.geg.ir. All bids on conformity to tender instructions must be submitted no later than 14:00 P.M. on 20. Sep.2021 to the secretariat of the seller located at No.273, Opposite of Hotel Laleh, Dr. Fatemi Ave., Tehran, Iran. Bidders are invited to the foreign trade department of the seller with an introduction letter of interested buyer and personal identification of the representative. Tender results shall be announced at 10:00 A.M. on 21.Sep.2021 at the office of the Seller. Analysis % Min 65.0 Fe Max 2.0 FeO Max 0.05 P Max 0.01 S Max 3.5 SiO2 Max 0.7 Al2O3 Max 0.7 CaO Max 2.7 MgO Ave 250 CCS(kg/p) Min 90 8-16 mm% Max 4.0 A.I% Min 95 T.I% 19-24 Prosity% Min 90 Reducibility% GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL CO.دانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1400/06/07 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد" 65 هزار تن گندله سنگ آهن با عيار 65 درصد " را از اسکه بارکو با شرايط تحويل به صورت FOB ، از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان می توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به سايت www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 مورخ 15/06/1400 به آدرس: تهران، خيابان دکتر فاطمی، روبروی هتل لاله، پلاک 273، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، طبقه همکف واحد دبیرخانه تحويل گردد. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 مورخ16/06/1400 در دفتر تهران خواهد بود.دانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1400/05/10 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " اقلام ضایعاتی موجود در انبارهای" مجتمع خود را از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مزايده به وبسایت این شرکت به نشانی www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را دریافت نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14روز شنبه مــورخ 23/5/1400 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از اقلام مربوطه روز یکشنبه مورخ 17/5/1400 مقرر شده است. شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد. كميسيون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1400/04/20 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " اقلام ضایعاتی موجود در انبارهای" مجتمع خود را از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مزايده به وبسایت این شرکت به نشانی www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را دریافت نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14روز شنبه مــورخ 1400/5/2 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از اقلام مربوطه روز شنبه مورخ 1400/4/26 مقرر شده است. كميسيون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1400/04/01 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " اقلام ضایعاتی موجود در انبارهای" مجتمع خود را از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مزايده به وبسایت این شرکت به نشانی www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را دریافت نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14روز شنبه مــورخ 1400/04/12 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از اقلام مربوطه روز دوشنبه مورخ 1400/04/07 مقرر شده است. كميسيون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1400/03/24 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد" 65 هزار تن سنگ آهن کنسانتره با عيار 67.50 درصد" از اسکه شهید رجائی با شرايط تحويل به صورت FOB از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان می توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به سايت www.geg.ir قسمت مناقصه و مزایده مراجعه فرمايند. لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 مورخ 07/04/1400 به آدرس: تهران، خيابان دکتر فاطمی، روبروی هتل لاله، پلاک 273، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، طبقه همکف واحد دبیرخانه تحويل گردد. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 مورخ08/04/1400 در دفتر تهران خواهد بود. مدیریت قراردادها و معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1400/03/17 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد "پنجاه و پنج هزار (55،000) تن نرمه و ضایعات گندله با عيار 65 درصد" با مشخصات زیر را از اسکه شهید رجائی با شرايط تحويل به صورت FOB از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان می توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به وبسایت این شرکت به نشانی: www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکات پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 31/03/1400 به آدرس: تهران، خيابان دکتر فاطمی، روبروی هتل لاله، پلاک 273، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، طبقه همکف واحد دبیرخانه تحويل گردد. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 01/04/1400 در محل دفتر تهران این شرکت می باشد. مدیریت قراردادها و معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1400/03/02 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " شصت و پنج هزار تن نرمه و ضایعات گندله سنگ آهن با عیار 65% " را از اسکله شهید رجایی بندرعباس با شرایط تحویل FOB و از طريق مزایده عمومي به فروش برساند. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند. آناليز فيزيكي و شيميايي محصول توليدي در اسناد موجود مي‌باشد. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز سه شنبه مــورخ 99/11/14 در محــل دبیرخانه دفتر مرکزی این شرکت واقع در تهران- خیابان دکتر فاطمی- پلاک 273 (روبروی هتل لاله) مي باشد. تاریخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 11 مورخ 99/11/15 در محل دفتر مرکزی این شرکت مقرر شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مي باشد. مدیریت قراردادها و معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر