شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

محصولات و تولیدات شرکت صنعتی و معدنی گل گهر

Product
Chemicall Analysis
Analyze Iron Ore Concentrate Fine Iron Ore Lump Iron Ore
%Fe min 66.5 60 60
%Feo 22-27 12-17 10-15
%P max 0.055 0.15 0.15
%S max 1.2 0.8 0.8
%Sio2 max 2 5 5
%Al2O3 max 0.5 1.5 1
%Cao max 0.6 2.5 2.5
%Mgo max 2 2.5 2
Physical Analysis
K80(mm) 0.6 7 25
%Moisture max 4 4 2
Grain Size %98 < 3mm %90 < 12mm %98 < 32mm

رنج آنالیز فیزیکی و شیمیایی گندله تولیدی کارخانه گندله سازی

Chemicall Analysis
B4 AL2O3 + SiO2 (%) CaO + MgO (%) S (%) P (%) FeO (%) Fe Total (%)
1.04 Max. 2.7 % Max. 2.8 % Max. 0.01 Max. 0.05 Max 0.6 Max. 66 Min.
Physical Analysis
Porosity(%) T.I (%) A.I (%) Size (8-16 mm ) (%) CCS (kg/p)
19-24 95Min. 3.5 Max Ave. 85% Ave. 250