شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

فصل‌نامه پژوهشگر


فصل‌نامه پژوهشی "پژوهشگر" به منظور گسترش مرزهای دانش و انتشار یافته‌های علمی در زمینه‌های متناسب با صنعت سنگ آهن و فولاد با اهداف مشخص شده ذیل از پاییز 1390 فعالیت خود را آغاز نمود.

  • ایجاد زمینه به منظور ارتقاء سطح دانش و پژوهش در زمینه صنعت سنگ آهن و فولاد
  • انتشار مقاله‌­های علمی، پژوهشی، تحلیلی و عرضه نتایج تحقیقات به منظور ارتقاء سطح علمی و تولید دانش
  • ایجاد تحرک در پژوهشگران جهت پژوهش‌­های علمی
  • ایجاد محیط بحث و تبادل اطلاعات
  • کمک به شناسایی اندیشمندان سراسر کشور و درج مقالات آنان در ارتباط با موضوع فصل‌نامهشماره یک -پاییز1390 شماره دو -زمستان 1390 شماره سه - بهار 1391 شماره چهار - تابستان 1391
شماره پنج-پاییزه1391 شماره شش-زمستان 1391 شماره هفت-بهار1392 شماره هشت-تابستان1392
شماره نه -پاییز 1392 شماره ده -زمستان 1392 شماره یازده -بهار 1393 شماره دوازده -تابستان1393
شماره سیزده -پاییز1393 شماره چهارده -زمستان 1393 شماره پانزده -بهار 1394 شماره شانزده-پاییز 1394
شماره هفده -زمستان 1394 شماره هجده -بهار 1395 شماره نوزده -پاییز 1397 شماره بیست-زمستان 1397
شماره بیست یک-بهار1398 شماره بیست و دو -تابستان 1398 شماره بیست وسه -زمستان1398