شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

آگهی بکارگیری نیروی قراردادی شرکت های کارفرمای منطقه گل گهر (فرخوان 4)

شرکت های کارفرمای منطقه گل گهر در نظر دارند جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین داوطلبان مرد/زن و بومی شهرستان سیرجان و استان کرمان به صورت قراردادی مطابق جدول پیوست از طریق برگزاری آزمون کتبی ،مصاحبه تخصصی و روانشناختی اقدام به جذب نیرو نمایند. افرادی که متقاضی حضور در آزمون می باشند ،می توانند برای ثبت نام از تاریخ 1401/02/25 تا تاریخ 1401/03/03 به آدرس اینترنتی azmoon.geg.ir مراجعه نموده ؛پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

برای اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

مفاد آزمون

منابع آزمون شرکت های کارفرمای منطقه گل گهر (فراخوان 4)

کتابچه آشنایی با شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

لینک دریافت کارت ورود به جلسه آزمون

http://azmoon.geg.ir/getazmooncard.aspx


لینک اعلام نتایج آزمون کتبی شرکت های کارفرما منطقه گل گهر

http://azmoon.geg.ir/primaryResult.aspx


لینک دریافت برنامه زمان بندی مصاحبه تخصصی استخدامی شرکت های کارفرما منطقه گل گهر

http://azmoon.geg.ir/PrimaryResult.aspx


کتابچه آشنایی با قوانین و مقررات کار

/Uploads/files/قوانین%20و%20مقررات.pdf


لینک اعلام نتایج مصاحبه تخصصی 

http://azmoon.geg.ir/FinalResult.aspx