شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

آگهی بکارگیری نیروی قراردادی شرکت های پیمانکار منطقه گل گهر

شرکت های پیمانکار منطقه گل گهر در نظر دارند جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین داوطلبان مرد و بومی شهرستان سیرجان و استان کرمان به صورت قراردادی مطابق جدول زیر از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی ،عملی و روانشناختی اقدام به جذب نیرو نمایند.

افرادیکه متقاضی حضور در آزمون می باشند ،می توانند برای ثبت نام از تاریخ 1401/01/02 تا تاریخ 1401/01/18 به آدرس www.hrdms.ir مراجعه نموده ؛پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.